Türk Tıp Dergisi

Yayın Politikası

Yayın Politikası.jpg

YAYIN POLİTİKASI

Dergimiz tüm süreçlerinde Comitee on Publication Ethics (COPE) tarafından deklare edilen ilkeleri benimsemektedir. Yayınları bu kapsamda ele almaktadır. Yazarlar bu hususta daha ayrıntılı bilgiye https://publicationethics.org/guidance/Guidelines, https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts, https://publicationethics.org/guidance/Case linkleri aracılığıyla ulaşabilirler.

Çalışmalarda insan ve hayvan haklarının ihlal edilmemesi esastır. İnsanların katılımcı olduğu veya hayvan deneklerinin kullanıldığı çalışmalarda araştırma yöntemine uygun biçimde etik onay vermeye yetkili makamlardan (üniversiteler, enstitüler, Sağlık Bakanlığı vb) Helsinki Bildirgesi’ni esas alan etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Yazının gereç ve yöntem bölümünde bilgilendirilmiş onam, etik kurul adı, etik kurul onay tarihi ve numarası ile ilgili bir açıklama belirtilmelidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, hayvanların acı ve ıstırabını önlemek için alınan önlemler açıkça belirtilmelidir. Hastaların anonimliğini dikkatli bir şekilde korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için, hastanın veya yasal temsilcisinin imzalı izin belgeleri eklenmelidir.

Etik kurul onay belgesinde, çalışmada ismi geçen tüm yazarların yer alması zorunludur. Etik kurulda ismi olmayan birinin hediye yazarlık kapsamında ya da başka çıkar ilişkileri doğrultusunda haksız bir biçimde yayında yer almasına müsaade edilmemelidir. Etik kurul belgesiyle beraber araştırmacıların çalışmanın hangi kısmında görev aldıkları açıkça belirtilmelidir.

Dergiye gönderilen tüm çalışmalarda intihal ve çoklu yayın (duplikasyon), bölerek yayınlama (salamizasyon) konuları açısından ihlal olmaması gerekir ve yazarlar bu konuda yükümlüdür. Yazarlar yayını gönderirken intihal raporlarını da sisteme eklemelidirler.

COPE, ilkelerine ters düşen hiçbir çalışma bu dergide yayımlanamaz.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. Ayrıca bu süreçler, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Gönderilen makaleler, özgünlük ve bilimsel kalite bakımından değerlendirilir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta veya farklı bir mecrada sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekmektedir. Daha önce başka bir dergiye gönderilen ancak yayına kabul edilmeyen yazılar hakkında derginin bilgilendirilmesi önerilir. Bu yazıların eski hakem raporlarının Yayın Kurulu’na gönderilmesi, değerlendirme süresinin hızlanmasını sağlayacaktır.

PUBLICATION POLICY

Our journal adopts the principles declared by the Committee on Publication Ethics (COPEⓒ) in all its processes. Publications are handled within this scope. Authors can access more detailed information on this issue through the links https://publicationethics.org/guidance/Guidelines, https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts, https://publicationethics.org/guidance/Case.

It is essential that human and animal rights are not violated in studies. In studies in which human participants or animal subjects are used, ethics committee approval based on the Declaration of Helsinki must be obtained from the authorities authorized to give ethical approval (universities, institutes, Ministry of Health, etc.) in accordance with the research method. In the materials and methods section of the manuscript, an explanation of informed consent, the name of the ethics committee, and the date and number of ethics committee approval should be provided.

In studies on animals, the measures taken to prevent pain and suffering of the animals must be clearly stated. It is the authors' responsibility to carefully protect the anonymity of patients. For photographs that may reveal the identity of patients, signed permission from the patient or legal representative must be attached.

The ethics committee approval document must include all authors mentioned in the study. It should not be allowed for someone who is not named in the ethics committee to take part in the publication unfairly within the scope of gift authorship or in line with other interest relations. With the ethics committee document, it should be clearly stated in which part of the study the researchers took part.

All manuscripts submitted to the journal must be free of plagiarism, duplication and salamization, and authors are responsible for this. Authors should include their plagiarism reports when submitting the publication.

No study contrary to the principles of COPEⓒ may be published in this journal.

The editorial and publication processes of the journal are structured in accordance with the guidelines of the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) and National Information Standards Organization (NISO). In addition, these processes are carried out in accordance with the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice).

Submitted articles are evaluated for originality and scientific quality. The submitted manuscripts must not have been previously presented or published in any other electronic or printed journal, book or other medium. It is recommended that the journal be informed about manuscripts that have been previously submitted to another journal but not accepted for publication. Sending the old referee reports of these manuscripts to the Editorial Board will speed up the evaluation process.

 

29 Haziran 2024