Acil Tıp

Klinik Hakkında

ACİL SERVİS HİZMETLERİ


24 saat kesintisiz hizmet veren Erişkin ve Çocuk Acil Servisimize 112 ambulansı ile getirilen hastalar, ambulans görevlisi tarafından belirlenen triyaj koduna göre gerekli olan muayene ve müdahalenin yapılması için kırmızı ya da sarı alana bekletilmeden alınır.

Erişkin hasta, Çocuk hasta ve acil durumlarda ambulans ile gelen hastanın kırmızı alana alınmasını sağlayan üç giriş kapısı sayesinde travmatik vakaların çocuk hastalar tarafından görmesinin psikolojik etkilerinin önüne geçilir.

Acil servise ayaktan başvuran her hastanın ilk değerlendirilmesi, triyaj bölümünde bulunan sağlık personeli tarafından yapılır.

Triyaj sınıflandırmasına göre durumuna karar verilen hastaların otomasyon üzerinden kayıtları yapılır ve muayene olacakları alanlara yönlendirilmesi yapılır.

Hastanın triyaj sınıflandırmasına göre gerekiyorsa transferi sağlık personeli eşliğinde yatak veya tekerlekli sandalye ile sağlanır.

Hastanın muayenesinden sonra gereken tetkikler için 24 saat kesintisiz laboratuvar, röntgen, MR ve tomografi hizmeti verilmektedir.

 

 


RENK


ALAN VE VAKA NİTELİĞİ

VAKANIN YÖNLENDİRİLDİĞİ ALAN KRİTERLERİ


ÖRNEK DURUMLARKırmızı


Kategori 1

Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif yaklaşım ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi gerektiren durumlar. Bu durumlarda hasta hiç bekletilmeden kırmızı alana alınır

Kırmızı ana renk kodunda değerlendirilen hastalardan bilinci kapalı, hava yolu güvenliği, solunum ve dolaşımı olmayan hastalar derhal yeniden canlandırma (resusitasyon)odasına alınacaktır.

· Kardiyak arrest

· Solunumsal arrest

· Havayolu tıkanıklığı riski

· Major çoklu travma

· Solunum sayısı<10dakika

· Sadece ağrıya yanıt veren veya yanıtsız olan hastalar

· Devam eden veya uzamış nöbetKategori2:Hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan ve 10 dakika içerisinde değerlendirilip tedavi edilmesi gerekli durumlar.Bilinci kapanabilecek, hava yolu güvensiz ve solunumu durabileceği ön görülen hastalar doğrudan kırmızı alana alınacaktır

· İlaç aşırı alımı olan hastanın yanıtsız veya hipoventilasyonda olması

· Kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı

· Yardımcı solunum kaslarının solunuma katıldığı veya bakılabiliyor ise pulseoksimetri değerinin <%90 nın altında olduğu ciddi nefes darlığı olan hastalar

· Stridor veya yutkunma güçlüğü ile beraber olan havayolu tıkanıklığı riski

· Dolaşım bozukluğu

· Nemli soğuk deri, perfüzyon bozukluğu

· Kalp hızı<50 veya>150 olması

·Hemodinamik bulgularla beraber olan hipotansiyon

·Akut Hemiparazi/disfazi

· Letarji ile birlikte ateş (her yaş)

· İrrigasyon gerektiren asit/alkali ile göz teması

· Major fraktür veya ampütasyon gibi ciddi lokalize travma

· Herhangi bir nedenle olan ciddi ağrı

-Önemli sedatif veya diğer toksik maddelerin oral alımı

· Davranışsal/Psikiyatrik

· Şiddet içeren agresif davranışlar

· Kendine veya diğerlerine zarar veren davranışlar


RENK


ALAN VE VAKA NİTELİĞİ

VAKANIN YÖNLENDİRİLDİĞİ ALAN KRİTERLERİ

ÖRNEK DURUMLAR


YEŞİL


Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan akut semptomları sebebiyle beklemesi hayati tehdit, morbidite veya komplikasyon oluşturmayacak basit sağlık sorunları bulunan hastalar.


Bu kategoride olan hastalar acil servis içerisinde yeşil alanda muayene edilmelidir.

· Genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti

· Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı

· Aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü

· Distolik>110mmHg.Sistolik>180mmHg olan kan basıncı yüksekliği

· Herhangi bir nedenle orta derecede kan kaybı


SARI


s


Sarı


Kategori 1:Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski ve önemli morbidite oranı olan durumlar.


Bu kategoride değerlendirilen hastalar hekim veya triaj eğitimi almış sağlık personelinin bilgisi dâhilinde doğrudan ilgili tanı/tedavi alanına alınmalıdır.

· Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılmadığı orta derecede solunum sıkıntısı

· Nöbet geçirme öyküsü(uyanık)

· Ateş yüksekliği olan onkoloji hastası veya steroid kullanan hasta

· İnatçı kusma

· Amnezi ile birlikte kafa travması olan ancak bilinci açık hasta

· Kardiyak öykü ile uyumlu olmayan göğüs ağrısı

· 65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta

· Şiddetli karın ağrısı olan hasta

· Deformite, ciddi leserasyon ve ezilme yaralanması içeren ekstremite yaralanması

· Suistimal riski veya şüphesi olan hasta

· Stresli ve kendine zarar verme riski olan hastaKategori 2:Orta ve uzamış dönem belirtileri olan ve ciddiyet potansiyeli taşıyan durumlar. (Solunum sayısı, nabız, kan basıncı oksijen saturasyonu, vücut sıcaklığı anormal hastalar ile medikal tedavi ihtiyacı olan hastalar ve subjektif ağrı skoru maksimum skorun %80’i olan hastalardır.
Bu Kategoride değerlendirilen hastalar hekim veya triaj eğitimi almış sağlık personelinin bilgisi dâhilinde doğrudan ilgili tanı/tedavi alanına alınmalıdır.

Basit kanamalar

· Göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı olmayan basit göğüs yaralanmaları

· Solunum sıkıntısı olmayan yutma zorluğu

· Bilinç kaybı olmayan minör kafa travmaları

· Dehidratasyon belirtileri olmayan kusma ve ishaller

· Normal görme fonksiyonu olan göz inflamasyonları veya gözde yabancı cisim

· Minör ekstremite travması (ayak bileği burkulması, muhtemel basit fraktür, komplike olmayan laserasyon) normal vital bulgular.

· Şiddetli olmayan karın ağrısı

· Zarar verme riski olmayan davranış bozukluğu olan hastalar

 

 ACİL SERVİS BÖLÜMLERİ

TRİAJ

Acil servise müracaat eden tüm hastaların eğitim almış sağlık personeli tarafından  aciliyet değerlendirmesinin yapıldığı, vital  bulgularının alındığı, hastaların sarı ve yeşil alana yönlendirildikleri bölümdür. Acil Servise başvuran hastaların triyaj sınıflandırılmasındaki kriterlere uygun olarak yönlendirilmesi yapılır.

YEŞİL ALAN
Vital bulguları  stabil olan, hayatı tehdit eden sağlık sorunu bulunmayan, Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triyaj kategorisinde yeşil olarak tanımlanan semptom ve bulgularına göre muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.

Acil Servisimizde iki adet yeşil alan polikliniği bulunmaktadır. Poliklinik muayenesinden sonra hekimin gerekli gördüğü hallerde hastalar Yeşil Alan Gözlem odasına yönlendirilir. Alanda enjeksiyon için 3 adet yatak ve diğer işlemler için 5 adet pozisyon verilebilen koltuk bulunmaktadır. Yeşil Alan Gözlem odasında tüm yatak başlarında oksijen ve vakum sistemi bulunmaktadır.

SARI ALAN
Triyaj tarafından sarı olarak kodlanan, tetkik edilmesi gereken ancak yaşamı tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triyaj kategorisinde sarı olarak tanımlanan semptom ve bulgularına göre tedavisinin uygulandığı odadır.

Acil Servisimizde iki adet sarı alan polikliniği bulunmaktadır. Poliklinik muayenesinden sonra hekimin gerekli gördüğü hallerde hastalar Sarı Alan Gözlem odasına yönlendirilir. Bazı durumlarda ise hasta sarı alan gözlem odasına hemen alınır ve doktor muayenesini orada yapar. Alanda hastaların müşahede altında takip edilmesi için 10 adet yatak ve diğer işlemler için 3 adet pozisyon verilebilen koltuk bulunmaktadır. Sarı Alan Gözlem odasında tüm yatak başlarında oksijen ve vakum sistemi bulunmaktadır.

KIRMIZI ALAN ( ACİL CPR ODASI )
Durumu stabil olmayan, yaşamı tehdit eden, acil olarak müdahale edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triyaj kategorisinde kırmızı olarak tanımlanan semptom ve bulgularına göre tedavisinin uygulandığı odadır. Kırmızı ve Kritik alanda tüm yatak başlarında oksijen ve vakum sistemi bulunmaktadır.

Acil Servisimizde Kırmızı Alanın bir kapısı ambulans girişi, diğer kapısı ise kritik alana açılmakta olup acil müdahale için 2 adet yatak bulunmaktadır. Her an Acil müdahale yapmaya donanımlı personeli ve ekipmanı ile hazır beklemektedir.

Durumu yakın takip gerektiren hastalarımız için ise kritik alanda 6 yatak bulunmaktadır.

CERRAHİ MÜDAHALE ODASI

Travma ya da yaralanma nedeniyle Acil Servise başvurmuş, doktor muayenesinden sonra alçı, atel ya da dikiş atılması gereken hastalara müdahale edilen alandır.

ÇOCUK ACİL

Sadece çocuk hastalara ayrılmış, triyaj, hasta kabul, iki poliklinik, 10 yataklı müşahede ve gözlem alanı ile inhalasyon tedavisi alması gereken çocuklar için nebul odası bulunmaktadır. Nebul odasında 3 adet pozisyon verilebilen koltuk bulunmaktadır.

ACİL LABORATUARI
Acil serviste alınan kan ve idrar örnekleri  Acil servis personeli ile laboratuara teslim edilmektedir. Acil laboratuar sonuçları Test Çalışma Süreleri Bilgilendirme Broşüründe belirtilen zamanlarda test edilmektedir.

Acil de istenen laboratuvar tetkiklerinin sonuçları bekleme salonundaki sonuç takip ekranından hasta ve yakınları tarafından da görülebilir.

 ACİL RÖNTGEN

Acil Servise başvuran hastalarının röntgen çekimlerinin yapıldığı birimdir.

Ayrıca görüntüleme hizmeti istendiğinde (MR, Tomografi ), genel durumu iyi olan hasta, hasta yönlendirme personeli ve hasta yakını ile radyoloji bölümüne gönderilir. Durumu stabil olmayan hastalar yönlendirme personeli ile sağlık personeli refakatinde yatak ya da tekerlekli sandalye ile radyoloji bölümüne gönderilir.

 

26 Şubat 2024