Kalite Yönetim

Faaliyetler


Doküman Yönetimi;

Kurumumuzda yürütülen faaliyetlerin standartlaştırılması, ulusal ve uluslararası kalite
standartlarına uyumlu hale getirilmesini sağlamak üzere çeşitli belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Kurumumuzda bu amaçla oluşturulan dokümanların (prosedür, politika, plan, talimat, görev,
yetki ve sorumluluklar, form, liste vb.) hazırlanması, onaylanması, yürürlüğe konması,
revizyonu, kontrolü ve güncel olarak çalışanlarla paylaşımı ayrı bir faaliyet gerektirmektedir. Bu
faaliyetler Kalite Yönetim Birimi tarafından yürütülmektedir. Hastane bilgi sistemi üzerinden
erişim sağlanabilen tüm dokümanlar, ihtiyaç halinde çalışanlar tarafından güncel haliyle
kullanılabilmektedir.

Öz Değerlendirme Faaliyetleri
Kalite standartlarına uyumluluğu sürdürülebilir kılmak amacıyla yılda iki kez iç
değerlendirmeleri gerçekleştirmek üzere Öz Değerlendirme Ekibi görevlendirilmiştir. Ekibin
gerçekleştirdiği değerlendirmeden elde edilen bulgular analiz edilerek ilgili komiteler ile
paylaşılmakta, gerekli iyileştirme ve eğitim faaliyetlerine karar verilmektedir.

Tesis Güvenliği Faaliyetleri
Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması, kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, afet ve
acil durum yönetimi çalışmalarının, atık yönetimi çalışmalarının, tıbbi cihazların bakım, ayar ve
kalibrasyon planları ve kalibrasyonlarının yapılması süreçleri ve tehlikeli maddelerin
yönetiminin sahada değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuş Bina Turu Ekibi yılda dört kez
bölümlerde ziyaret gerçekleştirilir. Tespit edilen uygunsuzluklar Tesis Güvenliği komitesinde
görüşülür ve iyileştirme faaliyetleri planlanır.

Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Yönünde Yapılan Faaliyetleri
“Süreç Yönetimi” kavramının önemli bir parçası olarak süreçlerin etkinlik ve verimliliğinin
ölçülmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Kalite
Yönetim Birimi; izlenecek göstergelerin seçimi için üst yönetime rehberlik etmektedir. Kalite
Yönetim Birimimiz ilgili birimler tarafından hazırlanan analizlerin yorumlanmasını ve
doğrulanmasını sağlamakta ve bu bilgileri düzenli olarak üst yönetime ve ilgili komitelere
raporlamaktadır. Hastanemizde yaklaşık 100 gösterge düzenli olarak takip edilmektedir.
Hastanemizde yürütülen kalite çalışmalarının en önemli amacı gerek çalışanlarımız gerekse
hastalarımız için güvenli bir ortamın oluşturulmasıdır. Kurumumuz hasta güvenliğini sağlama
konusunda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hasta Güvenliği Hedefleri ile Sağlıkta Kalite
Standartları rehberinde belirtilen hasta güvenliği hedeflerini uygulamayı amaç edinmiştir.
Hastanemizde hasta güvenliği kavramının kurum kültürü haline gelmesini sağlamak üzere
çalışanlarımızın ve hastalarımızın hasta güvenliği konusuna duyarlılıklarını arttırmayı
hedefleyen eğitimler düzenlenmekte, görsel materyaller kullanılmakta ve hataların bildirimi
konusunda çalışanlar teşvik edilmektedir.
Hastalarımız ve çalışanlarımızın güvenliğini tehdit eden ya da olmadan önlenen (Ramak Kala
Olay) olayların tekrarlanmasını engellemek amacıyla olay bildirimlerinin yapılması ve analiz
edilerek önleyici tedbirlerin alınması, yürütmekte olduğumuz programın en önemli
parametresidir. Hastanemizde gerçekleşen hataların tespit ve takibine yönelik bir “İstenmeyen
Olay Bildirim Sistemi ” mevcuttur.
Hasta ve Çalışan güvenliğini tehdit eden olaylar, olayı yaşayan ve/veya tanık olan kişi(ler)
tarafından en kısa zamanda Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden, web sayfasından, yazılı
olarak dilek öneri kutusuna atarak ya da “İstenmeyen Olay Bildirim Formu” doldurarak Kalite
Yönetim Birimi’ne iletilir. Her bildirim Birimimiz tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Ön
inceleme sırasında daha detaylı incelemeye gereksinim duyulan olaylar ilgili komitelere
aktarılmakta, kök-neden analizleri yapılmakta ve tekrarının önlenmesi için gereken tedbirler
belirlenerek hayata geçirilmektedir. Bildirilen olayların genel analizi Kalite Yönetim Birimi
tarafından yapılarak, belirli aralıklarla üst yönetime sunulmaktadır.

Kurul ve Komitelerin Faaliyetleri
Kalite faaliyetlerini yürütmekte olan çalışma gruplarının (Komiteler, Öz Değerlendirme Ekibi
vb.) ihtiyaç duyduğu standart bilgisi, iletişim ve uyumun sağlanması planlı bir rehberlik
hizmetini gerektirmektedir. Bu hizmet kurumumuzda Kalite Yönetim Birimimiz tarafından
sağlanmaktadır.

İyileştirme Faaliyetleri
İyileştirmeler, tüm kalite çalışmalarında önemli başlıklardan birini oluşturur. Kalite Yönetimi
iyileştirme çalışmaları, Kalite Yönetim Birimi tarafından hazırlanmış “Düzeltici ve Önleyici
Faaliyet Formu” ile kayıt altına alınarak yürütülmektedir.
Tespit edilmiş uygunsuzluklarda, Kalite Yönetim Birimi kontrolünde “Düzeltici ve Önleyici
Faaliyet (DÖF)” başlatılmaktadır. DÖF sisteminde hedef; uygunsuzlukları gidermeye yönelik
planlanan eylemlerin sistematik bir şekilde takibini sağlamak ve çalışmaları sonuca
ulaştırmaktır. Bu çalışmalarda birincil amaç uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önlemek
(önleyici yaklaşım), ikincil amaç uygunsuzlukların tekrarlanmasını önlemektir (düzeltici
yaklaşım).
Uygulamakta olduğumuz kalite standartlarının gerektirdiği durumlarda problemlerin neden,
niçin ve nasıl meydana geldiğini öğrenmek, gerçek çözümlere ulaşmak için tarafsızlığa ve
analitik yaklaşıma dayanan “Kök Neden Analizi” çalışmaları ile iyileştirmeler planlamaktayız.

Eğitim Faaliyetleri
Yürütmekte olduğumuz kalite iyileştirme, hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyeti programı
çalışanlarımızın standartların gerektirdiği bilgiyle donatılmasını zorunlu kılmaktadır. Hem
mevcut bilimsel bilginin güncellenmesi hem de bu bilginin belirli aralıklarla çalışanlarımıza
hatırlatılması ihtiyacı birçok eğitim programının yürütülmesini gerektirmektedir. Bu sebeple
hastanemizde göreve yeni başlayan ve görevleri devam eden personelimiz için Birimimiz
tarafından çeşitli eğitim programları yürütülmektedir. Söz konusu eğitim programları kalite
standartları ve gelen talepler dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Oluşturulan eğitim
programlarındaki temel amaç; tüm çalışanların işlerini belirli standartlar çerçevesinde, bilinçli,
profesyonelce, özenle, severek, güvenle ve motivasyonla yapmalarını sağlamaktır.

 

24 Şubat 2024