Güvenlik

Temel İş Yetki Ve Sorumluluklar

 1. Güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresi ile İdare arasındaki irtibatı sağlayan ve güvenlik hizmetinin en iyi şekilde yürütülmesini koordine eden birimdir. İdareci(Güvenlik Şefi) pozisyonundaki personel en az lise ve dengi okul mezunu olmalıdır.Yüklenici adına, tüm Güvenlik ve Koruma Hizmetlerinin sorumlusudur.Uhdesindeki güvenlik personeline nezaret eder ve onları yönetir.
 2. İdare ile koordinasyonu sağlar, güvenliği arttıracak önlemleri planlar ve uygular.
 3. Güvenlik personelinin talimat ve kurallara uymalarını sağlar, vardiyaları düzenler, takip ve kontrol eder. Mesai saatlerine ait haftalık nöbet çizelgelerini hazırlayarak haftanın son günü Kontrol Teşkilatına teslim eder. Bir sonraki ayın nöbet çizelgelerini öncesindeki ayın 25’ine kadar Kontrol Teşkilatına teslim etmekle ve yapılacak nöbet değişikliklerini Kontrol Teşkilatına haber vermekle yükümlüdür.
 4. Güvenlik personelinin kılık, kıyafet,
 5. Saç, sakal tıraşlarını, personelin mesaiye riayetlerini kontrol eder.
 6. Nöbet yeri defteri, ziyaretçi kayıt defteri ile tutulması gereken evrak ve kayıtları kontrol eder, denetime hazır hale getirir ve muhafaza edilmesini sağlar.
 7. Sık sık bölgeyi dolaşarak, güvenlik personeline görevleri konusunda yardımcı olur.
 8. Güvenlik görevlilerine ait her türlü bilgiye sahip olur.
 9. Görev yerine ilişkin alınması gereken güvenlik tedbirlerine yönelik faaliyetleri güncel olarak takip eder ve Kontrol Teşkilatına bildirir.
 10. İdare ile sürekli irtibat halinde bulunur ve İdarenin isteklerini görevlilere iletir ve uygulanmasını sağlar.
 11. Her gün sabah ve akşam İdareye rapor verir. Alınması gereken tedbirleri bildirir.
 12. Güvenlik personelini sürekli olarak izler, görev kabiliyet ve kapasitesini değerlendirir, noksanları giderir, her tür teçhizatın etkili ve pratik olarak kullanılması için ihtiyaç duyulan eğitimleri planlar ve icra eder.
 13. Görev süresince görev dışı işlerle uğraşamaz ve iş takibinde bulunamaz.
 14. Hastanede meydana gelen vukuatlara ait tutanakları tutar ve bu konularla ilgili bilgileri anında İdareye bildirir.
 15. Stresli ve sorumluluk isteyen bir görev olduğundan burada görev yapacak personel ruhen ve bedenen üstün, çabuk karar verebilecek kıvrak zekaya sahip, duygularını kontrol edebilen kişiler olmalıdır.
 16. Etkin iletişim sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Özellikle olay anlarında sakin, düşündüğünü tam ve anlaşılır bir şekilde sahip olduğu tüm iletişim araçlarını kullanarak ifade edebilmelidir.
 17. Kurum ve Hastaneyi belirgin ayrıntıları ile çok iyi tanımalı ve kroki bilgisi çok iyi seviyede olmalıdır.
 18. Görevinin gerektirdiği formları kullanabilmelidir.
 19. Hastanenin hassas bölgelerini ve fiziki emniyeti için kullanılan tüm imkânları bilmeli, ortaya çıkacak aksaklıkları gerekli yerlere bildirmelidir.
 20. Hastanenin koruma planlarını çok iyi bilmelidir.
 21. Yapılan her türlü ihbar, şikâyet ve önerileri iletişim araçları (telsiz, telefon) ile veya şahsen alır ve değerlendirir.
 22. Tüm personelin görev yaparken emniyetini sağlamak maksadıyla gerekli önlemleri alır.
 23. Kendisini ilgilendiren her türlü direktif, yönerge ve talimatı bilir.
 24. Güvenlik açısından Hastane Kamera görüntülerini ve tüm turnike giriş çıkışlarını takip eder.
 25. Personelinin hizmet içi eğitimini planlamak
 26. Personelinin yıllık izin planlamasını yapmak,,
 27. Hastane çalışma programının Kontrol teşkilatına ait bölümünü hazırlamak,
 28. Hastanenin genel hizmet politikasına, birimin çalışma plan ve programına göre yönetmek,
 29. Hastaneye bağlı tüm özel güvenlik personelinin disiplin ve işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlamak, aralarında görev dağılımı yapmak, çalışmalarını izleyip denetlemek, her ay hizmet ifa belgesini kontrol teşkilatına sunmak
 30. Hastaneye iletilen konuların incelenip sonuca bağlanmasını ve gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 31. Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunların ortadan kaldıracak tekliflerde bulunmak,
 32. Kamera İzlemlerini yapacaktır.(İdarece görevlendirilecek memur nezaretinde)
 33. Hizmet Kalite standartları gereği.Çalışan güvenliği komite toplantısına katılır.
 34. Sorumluluğuna verilen görev alanını; Sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı koyacak koruyucu ve caydırıcı tedbirleri almak,
 35. Emir ve sorumluluğuna verilen personeli verilen göreve sevk ve idare etmek,
 36. Verilen görevin en iyi şekilde yapılması için personeline nezaret etmek ve onları yönlendirmek,
 37. Personelinin görev esnasında kılık, kıyafet ve teçhizatını kontrol etmek, disiplinli olmalarını sağlamak,
 38. Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal İdareye ve gerektiğinde Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirmek,
 39. Genel Kolluk Kuvvetleri gelinceye kadar sanıkların yakalanmasını ve gözaltına alınmasını sağlamak,
 40. Suç delillerini muhafaza etmek,
 41. Genel Kolluk Kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren onların emrinegirmek ve yardımcı olmak,
 42. Sivil Savunma biriminin görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,
 43. Personelinin görev mesai başlangıcında resmi üniformalarını giymelerini, bitiminde çıkarmalarını sağlamak.
 44. Sorumluluğuna verilen bölgenin güvenlik denetlemesini gece ve gündüz olmak üzere sık sık yapmak.Tüm güvenlik sistemlerinin çalışır ve bakımlı bulunmalarını sağlamak için devamlı kontrol etmek, arıza durumlarını derhal ilgililere bildirmek

Görev Tanımı

GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TALİMATI

1.      Göreve gelmeden yeterince uyu ve dinlen.

2.      Güvenlik görevlileri, görev saatleri içinde; görünüşüne, kılık kıyafetine, üniformasına ve teçhizatına, gerekli özeni göstermelidir. Bay güvenlik, günlük sakal traşı ol, bayan güvenlik, aşırı makyaj yapma, takı, kolye vb. aksesuarları takma, sivri topuklu ayakkabı giyme.

3.      Görev yerini/bölgesini terk etmemeli, görev değişimleri teslim alan gelmeden terk edilmemeli, mola durumlarında görev yeri başka bir güvenlik personeline teslim edilerek çıkılmalıdır. Görev yerine, istirahatli olduğun zamanlarda gitme, görev bölgende iş takibi yapma.

4.      Güvenlik görevlileri, görevlerini azami dikkat ve özen çerçevesinde yapmalı, devamlı surette dikkatli ve hazır olmalıdır.

5.      Görevliler iki kişi ise; bina belirli aralıklarla dolaşılmalıdır. Kapalı duran kapılar açılıp, gezildikten sonra mutlaka tekrar kilitlenmelidir. Görevlilerin sorumluluğundaki kapı anahtarları yetkisiz ve ilgisiz kişilere sürekli veya geçici bir süre dahi verilmemelidir.

6.      Güvenlik görevlisi, görevi başında olan olumsuzlukları veya vukuatları yetkili kişilere en hızlı haberleşme yöntemi veya telefonla bildirmelidir.

7.      Görevi sırasında gördüğü, keşfettiği veya kuşkulandığı bütün olayları yazılı olarak kaydetmelidir (Cam kırılması, anahtarın kaybolması, bir lambanın yanmaması, kopuk bir elektrik teli, gaz sızıntısı gibi).

8.      Kuruma başvuran kurum personeli dışı kişilerden kimlik sorma yetkisi olmadığından, sadece kim olduğu öğrenilebilir, kurum bahçesinde veya içinde şüpheli davranışlar gösteren kişiye orada bulunuş nedeni hakkında açıklama yapmasını istemelidir.

9.      Şüpheli kişinin suç işleme amacı taşıyıp taşımadığına dair karar vermede, güvenlik görevlisi tarafından dikkat edilmesi gereken konular;
a. Olayın mesai saatleri dışında olması,
b.
O kişinin iş yerinin kritik bölümünde bulunup bulunmadığı,
c. Güvenlik görevlisi ile işbirliği yapmaya istekli olup olmadığı,
d. Üzerinin aranmasına izin vermemesi,(Arama yetkisi yok ancak dedektörle arama yapılabilir, arama polis eşliğinde olur.)
e. Aracın incelenmesine izin vermemesi,
f. Özel Güvenlik görevlisi ile konuşurken kuşkulu tutum ve davranışları,
g. Adını ve adresini vermekte tereddüt etmesidir.

10.  Görev mahallinde şüpheli kişi gördüğünde durumu amirine bildir.

11.  Duruma ve çevreye hakim ol. denetle, gözetle ve emanet edilen canı, malı, malzemeyi ve öncelikle kendini koru.

12.  Herhangi bir olay meydana geldiğinde, müdahaleden önce olayın değerlendirmesini çok iyi yap. mutlaka amirine haber vererek gelecek talimata göre hareket et. tutanak tut.

13.  Görevini talimatlara uygun olarak yap. adil ve tarafsız ol.

14.  Güvenlik görevlisi ancak söz konusu kişinin yasa dışı bir amaç taşımadığından emin olduktan sonra onu izinsiz giren biri olarak nitelendirilmeli ve iş yerini terk etmesini veya onu işyerinden çıkarmalıdır. Eğer güvenlik görevlisi bu kişinin yaptığı açıklamadan tatmin olmaz ve o kişi kimliğini göstermeyi, herhangi bir açıklama yapmayı reddederse hemen pasifize edilmeli, olay raporu düzenlenmeli ve bina yetkilisine bilgi vermelidir.Hastane Polisi aranmalıdır. 112  Polis imdat merkezi aranarak Emniyet görevlilerinin müdahalesi sağlanmalıdır.

15.  Güvenlik görevlileri acil bir durum, afet ya da sabotaj gibi durumlarda ilgili kurum çalışanları ile (itfaiye, polis gibi) işbirliği yapmalıdır.

16.  Gece vardiyasında, yanında sürekli el feneri bulundurmak ve hastane içerisinde devriye gezmek.

17.  Mesai saatlerine aynen riayet edilecek ve “Nöbet Takip Çizelgesi” güvenlik görevlileri tarafından doldurularak güvenlik amirine onaylatılmalıdır. Görev yerine işe başlamadan 15-20 dakika önce gel ve görev bitiminde belirtilen sürede görev bölgenden ayrıl.

18.  Göreve başlamadan nöbet listesini mutlaka imzala. Günlük talimatları öğrendikten sonra görevine git.

19.  Önceki vardiyada herhangi bir olay olup olmadığını sor. olay varsa olay tutanaklarını sor kayıtları iste.

20.  Devir teslim işlemini acele etmeden gerçeklerştir. Malzeme ve teçhizatı kontrol et. Eksik ve arızalı varsa tutanak tut. Daha sonra imza at.

21.    Diğer görevli gelip, görevi devralmadan nöbet mahalli terk edilememeli ve görev asla bırakmamalıdır.

22.    Bina giriş ve çıkışlar güvenlik görevlileri görevlileri tarafından sürekli takip ve kontrol edilecek.

23.    Mesai saatleri bittikten sonra gerek ofis gerekse çevrede bulunan lüzumsuz lambalar söndürülecek ve ofis kilitlenecek.

24.  Mesai  saatlerinden  sonra  binaya  gelen  personellerin,  hangi  saatte  içeri  girdikleri  mümkünse  içeride  ne  yaptıkları  ve  içeriden  hangi  saatte  çıktıkları,  girişte  ve  çıkışta  yanlarında  ne  getirip  götürdükleri tespit  edilecek.

25.  İşyerinden hiçbir malzemenin ilgili yöneticinin izni olmadan çıkışına müsaade edilmeyecek.

26.  Giren ve çıkan malzemeleri kontrol edilecek.

27.  Bulunduğunuz görev yerini, alanı,kulübeyi daima temiz. ve düzenli bulundur.

.

28.  Görevde herhangi bir olay meydana gelirse, tutanak tut ve devir-teslim defterine yaz.

 

29.  İş yerinize kesinlikle alkol ve uyuşturucu madde almış olarak gelinmeyecek. İşyerinize böyle maddeler getirmeniz ve iş yerinde içmeniz yasaktır. Göreve alkollü gelme, görev yerinde alkol alma. bir başkasının alkol almasına da izin verme.

30.  İş yerlerinize giriş ve çıkışlarda sadece izin verilen normal giriş-çıkış kapılarını ve güzergahları kullanınız. İşaretlenmiş ve belirlenmiş yerler dışında giriş-çıkış mümkün olsa da kullanmayınız.

31.  İşe başlamadan önce üniformanızı eksiksiz giyiniz, teçhizatlarınızı takınız. Malzeme ve teçhizatlarınız tam olamadan kesinlikle görevinize başlamayınız. Kıyafetinin üniforma olduğunu unutma. talimata ve kendine yakışır biçimde ütülü ve temiz olarak giy.

32.  Görev anında mutlaka yaka kartı tak.

33.  Yetersiz durumdaki veya evsafını kaybetmiş üniforma ve teçhizatları kullanmayınız. Değiştirilmesi veya tamamlanması için sıralı amirlerinizi haberdar ediniz.

34.  5188 sayılı yasada belirtilmeyen, görev tanımınız içerisinde olmayan, bilgi ve tecrübenizin bulunmadığı konularda iş üstlenmeyiniz.

35.  Ne olduğunu, nasıl kullanılacağını bilmediğiniz hiçbir araç, gereç, teçhizat ve malzemeyi kesinlikle kullanmayınız, kullandırmayınız.

36.  Yanında yetkilisi ve görevlendirilmiş personel olmayan herhangi bir araç ve makineyi öğrenmek maksadıyla da olsa kullanmaya kalkmayınız. Görevinizle ilgili olup da bilmediğiniz araç-gereçleri deneyerek öğrenmek yerine, amirlerinizden veya bilen kişilerden yardım alarak öğrenmeyi tercih ediniz.

37.  Yapabileceğinize emin olsanız bile, kendi görev alanınız ve görev tanımınız dışında kalan bir işi yapmaya kalkışmayınız, göreviniz dışındaki işlerde kendiliğinizden çalışmayınız.

38.  Bilmediğiniz ve sorumlusu olmadığınız araç, gereç, teçhizat, makine ve elektronik malzemeyi kesinlikle kullanmayınız, bunların anahtarları, düğmeleri ve ayarlarına dokunmayınız.

39.  Kullanmanız gereken araç, teçhizat ve malzemelerden uygun olmayanların yerine, amirlerinizden uygun olanlarını isteyiniz.

40.  Görev yerlerinizdeki ve hastanedeki araç, gereç, teçhizat, makine ve malzemeleri kullanma talimatları dışında veya yasaklanmış bir amaç ve şekilde kullanmayınız.

41.  Kullandığınız araç, teçhizat, bilgisayar, makine vb.leri kapasitelerinin üzerinde zorlayarak kullanmayınız.

42.  Güvenlik Bölgelerinde (Desk veya kontrol noktaları gibi..) görev alanlarında çay, kahve, yemek yenilmeyecek içilmeyecek. Hastane içerisinde çay bardağı, termos, bardak ile dolaşılmayacaktır. Görevde herhangi bir şey yeme, içme, sakız çiğneme, oturma, bir yere dayanma, (oturarak görev yapanlar hariç.)

43.  Güvenlik Bölgeleri ve kontrol noktalarında telefon vb.. elektronik cihazlarla oynanılmayacak , uğraşılmayacaktır.

44.  Telsiz, telefon, pager, hastane cihaz ve ekipmanları özen ile talimatlara göre kullan ve koru.

22 Aralık 2023