Türk Tıp Dergisi

Yazım Kuralları

yazım kuralları.jpg

 

YAZI HAZIRLAMA

Yazılar ICMJE (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing ve Publication of Scholarly Work in Medical Journals) (Aralık 2015'te güncellenmiştir - http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf) standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazarların, çalışmanın türüne göre ilgili rehberleri esas almaları gerekmektedir. Randomize araştırma çalışmaları için CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials), gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları için STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology), meta analizler için PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), ağ meta analizleri için PRISMA-NMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses for Network Meta-Analysis) non-randomize davranışsal ve halk sağlığı değerlendirmeleri için TREND (Transparent Reporting of Evaluations with Non-randomised Designs) rehberlerinin kullanılması önerilmektedir.
Yazılar yalnızca derginin çevrim-içi makale gönderme ve değerlendirme sistemi olan DergiPark üzerinden gönderilmelidir. Başka herhangi bir mecradan gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır. Dergimiz, benzerlik oranı %20'nin altında olan yazıları yayınlamaktadır. Dergiye gönderilen yazılar öncelikle, dergi yazım kurallarına uygunluk ve yazım dili açısından Editöryal Kurul tarafından ön bir değerlendirme sürecinden geçirilecektir. “Türk Tıp Dergisi”nde yayınlaması uygun görülmeyen, yazım kuralları ve gerekliliklerini yerine getirmeyen veya içerik olarak yeterli bulunmayan yazılar bu aşamada yazarlara geri gönderilir ya da reddedilir.
Dergiye gönderilecek yazıların ana metni Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Türkçe ve İngilizce özet 300 kelimeyi geçmemelidir. Yazıların tam metni yazar isimlerinin bulunmadığı ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Bir yazı için sisteme en az 6 dosyanın yüklenmesi gereklidir. Bunlar;
1)  Ön yazı
2) Başlık sayfası
3) Yazar isimleri silinmiş tam metin (özet, tam metin, referansları içermelidir)
4) Doldurulmuş ve imzalanmış “Telif Hakkı Devir Formu
5) İntihal raporu (Benzerlik yüzdesini içeren ve metne işlenmiş rapor ayrı ayrı indirildikten sonra birleştirilerek sisteme yüklenmelidir)
6) Etik kurul onay formu (gerekli ise) (Etik kurul onayı gerekmeyen yazılarda "Etik kurul onayı gerekmemektedir" ifadesini içeren imzalı belgenin yüklenmesi gereklidir)

Bu 6 dosyanın dışında ek materyal, resim veya grafik dosyaları da gerekli ise sisteme ayrıca yüklenmelidir. Yazarlar, makale gönderim ve değerlendirme sürecine ilişkin iletişimi sistem üzerinden yapabilirler.

Yazının sisteme yüklenmesinin ardından yayın ekibi tarafından yazının dergi yazım kurallarına uygun şekilde gönderilip gönderilmediği kontrol edilir ve eğer yazım kurallarına uygun olarak yüklenmeyen dosya var ise yazara geri gönderilerek yazım kurallarına uygun hale getirilmesi talep edilir.

İlk kontrol aşamasından sonra yazı, editörler tarafından incelenir ve uygun görülen yazılar için hakem değerlendirme süreci başlatılır. Hakemlerin ve editörlerin önerileri doğrultusunda yazarlardan revizyon istenebilir. Yazardan revizyon talep edilmesi durumunda, her bir revizyon önerisine birer birer, tek tek yanıt vermesi beklenir. Yazar revizyon önerilerine verdiği yanıtları içeren bir "Hakeme Yanıt" dosyası oluşturmalı ve revize dosyalarla beraber "Ek Dosya Ekle" sekmesini kullanarak sisteme eklemelidir. Yazarlara birden fazla revizyon önerisi gönderilebileceğinden, her revizyon sürecinde yeniden "Hakeme yanıt" dosyası yüklemeli ve bu dosyaları R1, R2... gibi kaçıncı revizyon olduğunu belirten simgeyi de dosyanın başlığına ekleyerek her seferinde daha öncekini silmeden yeniden sisteme yüklemelidir.


YAZI TÜRLERİ

“Türk Tıp Dergisi”, orijinal makalelerin yanı sıra kısa rapor, derleme yazıları, olgu sunumları, editöre mektup, eğitim yazıları, literatür özetleri ve kongre/toplantı izlenimleri dahil birçok yazı türünü kabul eder.
•Araştırma Makaleleri: ”Türk Tıp Dergisi”, tüm alanlarda yapılmış orijinal klinik (sağlıklı veya hasta bireylerle yapılan) veya deneysel (insan, hayvan veya in-vitro) araştırma makalelerini kabul eder. Bu makaleler randomize kontrollü çalışmalar, gözleme dayalı çalışmaları (kohort, olgu-kontrollü veya kesitsel), tanısal doğruluk çalışmaları, sistematik derlemeleri ve meta-analizleri, randomize olmayan davranışsal ve halk sağlığı müdahale çalışmalarını, deneysel hayvan çalışmaları veya başka klinik ve deneysel çalışmaları içerebilir.
•Olgu Sunumları ve olgu serileri: ”Türk Tıp Dergisi”, özgün, eğitici veya nadir karşılaşılan olgu sunumlarını ve olgu serilerini yayınlar.
•Derlemeler: ”Türk Tıp Dergisi”, hastalıkların doğal seyri, güncel tanı ve tedavi yaklaşımları hakkında klinisyenlere yönelik olarak yazılan klinik derlemeleri, hastalıkların mekanizması ve tedavisinin bilimsel temeli üzerine yapılan temel bilim derlemelerini ve yeni ilaçlar ve cihazlar hakkında yazılmış güncel derlemeleri yayınlar.
•Kısa raporlar: İlgili alanda önemli katkısı olabilecek araştırma verilerini kısa ve öz olacak şekilde yayınlar. Kısa raporlarda Türkçe ve İngilizce başlık, tek paragraf olacak şekilde Türkçe ve İngilizce özet, Türkçe ve İngilizce olmak üzere anahtar kelime yer almalıdır. Kısa raporlarda en fazla iki tablo ve bir şekil/grafik/resim bulunmalıdır. Bölümlendirilmiş özet hazırlanmasına gerek yoktur.


YAZIM KURALLARI

• Araştırma makalelerinin 4000, sistematik derleme ve meta-analizlerin 5000, olgu sunumlarının 2500 kelimeden az olması (özet/tablo/şekil/referanslar hariç) gerekmektedir. İlk sayfa hariç tüm yazıların sağ alt köşelerinde sayfa numaraları bulunmalıdır. Yazıda, konunun anlaşılmasında gerekli olan sayıda ve içerikte tablo ve şekil bulunmalıdır. Yazılar en fazla beş tablo ve 3 şekil içermelidir.
• Genel Format: Tüm yazılar A4 boyutlarında yazılmalı, sayfanın kenar boşlukları üstten, alttan ve yanlardan 2,5 cm kalacak şekilde düzenlenmelidir.  Kaynaklar, tablolar ve şekil açıklamaları dâhil metnin tümü 1,5 satır aralıklı, her iki yana dayalı, Times New Roman ve 12 punto yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Mümkün olduğu sürece dipnotlar, semboller ve diğer özel karakterler için “Times New Roman” 10 punto yazı biçimi kullanılmalıdır. Kısaltmaların açıklamaları ilk kullanıldıkları yerde verilmeli ve takiben parantez içinde kısaltması yazılmalıdır. Makalede kullanılan kısaltmalar uluslararası kabul edilen şekilde olmalıdır.
• Olgu sunumları, özetlerden sonra giriş, olgu sunumu ve tartışma başlıkları altında düzenlenmelidir.
• Yazının Bölümleri: Tüm araştırma makaleleri aşağıdaki başlıklara uygun şekilde yazılmalıdır:
• Ön yazı: Yazarlar, yazının başlığını, yazının türünü ve gönderilen çalışmanın daha önce bilimsel bir toplantıda sunulup sunulmadığını belirtmelidir. Bu ön yazı, “Türk Tıp Dergisi” tarafından incelenme sürecindeyken başka bir yerde yayınlanmayacağı veya yayınlanmak üzere değerlendirilmeyeceğine ilişkin bir açıklama içermelidir. Ön yazının alt kısmında yazışmadan sorumlu yazarın tam adı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi dâhil iletişim bilgileri verilmelidir. Ön yazı yazışmadan sorumlu yazar tarafından imzalanmalı, tarayıcıdan geçirilmeli, yazının diğer dosyalarıyla birlikte jpg veya pdf formatında sunulmalıdır.
• Başlık Sayfası: Başlık sayfası aşağıdaki unsurları da içeren ayrı bir elektronik dosya şeklinde hazırlanır. Bu dosyada aşağıdaki sıra ile bilgiler verilmelidir:
• Makale Başlığı (Türkçe ve İngilizce olarak, herhangi bir kısaltma olmadan ve açıklayıcı olarak): Makale başlığı mümkün olduğunca kısa ve açıklayıcı olmalı, başlıktaki bütün kelimeler büyük harfle başlamalı (bağlaçlar hariç), kalın puntoda yazılmalı ve sayfanın ortasına yerleştirilmelidir. Türkçe makalelerde başlık hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılmalıdır. Makale başlığında kesinlikle kısaltma kullanılmamalıdır.
• Tüm yazarların tam adları ve kurumları açık olarak yazılmalı ve herhangi bir akademik unvan kullanılmamalıdır.
• Başlık sayfası bütün yazarların kurum bilgilerini (kurumun adı, şehri ve ülkesi) içermelidir.
• Yazarlar, yazar adının sağ üst köşesinde ve her kurumun başında yer alan "1" "2" "3" belirteçleri ile işaretlenmelidir.
• Makalede yazışmalardan sorumlu yazar belirtilmeli "*" ile işaretlenmeli, adı, e-posta adresi ve telefon numarası belirtilmelidir.
• Tüm yazarların ORCID numaraları bu sayfada yer almalıdır.
• Varsa, çalışmanın sunulduğu bilimsel toplantının yer ve tarihi belirtilmelidir.
• Çalışma için herhangi bir mali destek alınmışsa belirtilmelidir.
• Özet: Başlık sayfasından sonra Türkçe ve İngilizce özet yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler en çok 300 sözcük içermeli ve aşağıdaki başlıklara göre biçimlendirilmelidir: (1) Amaç, (2) Yöntem, (3) Bulgular, (4) Tartışma. Yukarıdaki başlıklar altında kısaca yazının konusu, çalışmanın nasıl yapıldığı, temel bulguları ve yazarların bu bulgulardan çıkardığı sonuçlar verilmelidir. Olgu sunumu ve derlemelerde özetlerinde herhangi bir alt başlık olmamalıdır. Özetlerde mümkün olduğunca az kısaltma kullanılmalı, kaynak olmamalıdır.
• Anahtar kelimeler: İngilizce anahtar kelimeler, Medical Subject Headings (MeSH)’e uygun olacak şekilde en fazla altı adet olmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler, Türkiye Bilim Terimleri' ne uygun olacak şekilde en fazla altı adet olmalıdır.
• Giriş: Kısaca, araştırılan konu ile ilgili mevcut veriler ile birlikte çalışmanın amacı yazılmalıdır. Konunun özgünlüğü ve literatüre katkısı ele alınmalıdır.
• Gereç ve Yöntem: Çalışmanın nasıl yapıldığı, katılımcıların nasıl seçildiği, hangi yöntemlerin kullanıldığı bu bölümde detaylıca yazılmalıdır. Kullanılan yeni veya modifiye yöntemler detaylıca tanımlanmalıdır. İlaçlar ve kimyasal ajanların dozları, konsantrasyonları, uygulama yolu ve süreleri belirtilmelidir. Etik kurul izni (Etik komitesinin adı gizlenerek, onay tarihi, düzenleme numarası) belirtilmelidir. İdari izin gerektiren çalışmalar için ilgili makamlardan alınan izin belirtilmelidir. Yöntemler bölümünde bir alt başlık altında, verilerin özetlenmesi, hipotezin test edilmesi ve testlerde temel alınan istatistiksel farklılık düzeyi dâhil kullanılan tüm istatistiksel metotlar kısa ve öz bir şekilde yazılmalıdır. Kullanılan yazılım tanımlanmalıdır.
• Bulgular: Bulgular mantıksal bir sırada ve metinde olabildiğince ayrıntılı olarak yazılmalı, şekil ve tablolar ile desteklenmeli, şekil ve tablolarda verilen bilgiler, gerekmedikçe metinde tekrarlanmamalıdır.
• Tartışma: Çalışmanın birincil ve ikincil sonuçları kısaca sunulmalı, literatürdeki benzer ve farklı bulgularla karşılaştırılmalıdır. Çalışmanın kısıtlılıkları ve güçlü yönlerine bu bölümde değinilmelidir.
• Sonuç: Çalışmada ulaşılan sonuçlar ve öneriler bu bölümde özetlenmelidir. Çalışmanın sonuçlarıyla desteklenmeyen çıkarımlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır.
• Çıkar Çatışması: Bu başlık altında tüm potansiyel çıkar çatışmaları ve varsa rekabet alanları beyan edilmelidir. İlaç şirketleri, biyomedikal cihaz üreticileri veya makalenin konusu ile ilgili servis veya ürünü bulunan diğer şirketlerle olan tüm ilişkiler açıkça belirtmelidir. Eğer çıkar çatışması yoksa bu bölüme “çıkar çatışması bulunmamaktadır” ifadesi yazılmalıdır.
• Finansal destek: Bu başlık altında varsa çalışmayı destekleyen fon veya kuruluşların adları yazılmalıdır.
• Teşekkür: Çalışmaya katkısı olmuş ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerin adları bu bölümde verilmelidir. Adları geçen tüm kişilerin onayı alınmalıdır.
• Kaynaklar: Kaynak sayısı araştırma makalelerinde en fazla 50, olgu sunumlarında en fazla 30 olabilir. Kısa literatür gözden geçirme ve/veya olgu serilerinde 30, derlemelerde (sistematik derlemeler ve meta-analizler hariç) ise en fazla 80 olabilir. Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre “APA” alıntılama biçimine göre yazılmalıdır. Farklı kaynak türlerine göre APA alıntılama biçim örneklerine buradan ulaşılabilir.
• Şekiller: Şekiller, tam metin dosyasından ayrı olarak hazırlanmalı ve sisteme yüklenmelidir. Her şekil kendi dosyası içinde farklı sayfalarda sunulmalıdır. Röntgen, BT, MR filmleri ve diğer tanısal görüntülemeler ve patolojik örneklerin fotoğrafları JPEG ya da GIF formatında, yüksek çözünürlükte görüntü (en az 300 DPI) oluşturacak elektronik dosya şeklinde kaydedilebilir. Resimlerin üzerindeki harfler, sayılar ve semboller açık ve tüm makalede eşit, yayın için küçültüldüklerinde bile okunabilecek boyutlarda olmalıdır. Resimler mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Eğer hasta fotoğrafı kullanılacaksa, hasta veya yasal olarak sorumlu yakınından yazılı izin alınmalıdır. Şekil ve resim sayısı en fazla üç olabilir.
• Tablolar: Tablolar tam metin dosyasından ayrı olarak hazırlanmalı ve sisteme yüklenmelidir. Her tablo ya da şekil kendi dosyası içinde farklı sayfalarda sunulmalıdır. Her bir tabloya kısa bir başlık verilmelidir. Açıklamalar başlıkta değil, dipnotlarda yapılmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Metin içinde her tabloya atıfta bulunulduğundan emin olunmalıdır. Tablo verileri veya şekiller yayımlanmış başka bir kaynaktan alınmışsa bunun için gerekli izinler alınmalıdır. Yazılar en fazla beş tablo içermelidir.
Yazıların Değerlendirilmesi
• Yazının Türk Tıp Dergisi sistemine yüklenmesi, daha önce yayınlanmadığı (özet ya da bir sunu, inceleme ya da tezin bir parçası şeklinde yayınlanması dışında), başka bir yerde yayınlanmasının düşünülmediği ve Türk Tıp Dergisi’nde yayınlanmasının tüm yazarlar tarafından uygun bulunduğu anlamına gelmektedir.
• Yayın kurulu tarafından uygun görülen yazılar daha detaylı değerlendirmeler için hakemlere gönderilir. Hakem raporları ve editöryal değerlendirme sonucuna göre yazar(lar)dan düzeltme(ler) istenebilir. Hakemler ya da editör kurulunca önerilen tüm değişikliklere maddeler halinde yanıt verilmesi ve yeniden düzenlenmiş makaleler yüklenirken değişikliklerin metin içinde belirtilmesi gerekmektedir. Yazıların kabulü orijinallik, etik, bilimsel içerik ve çalışmanın konusu ile ilgili derginin yayın politikalarına bağlıdır. Tüm itirazlar ve istekler editörlere yazılı olarak bildirilmelidir. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda yazıların özünü değiştirmeden metinde düzeltme yapmakla yetkilidir.
• Türk Tıp Dergisi, makalelerin değerlendirmesi için çift kör hakemlik sürecini benimsemiştir. Yayın Kurulu tarafından uygun görülen yazılar, isimleri gizli tutulan, konuyla ilgili hakemlere gönderilir. Hakem belirleme yetkisi editör kuruluna aittir. Yayın Kurulu hakem raporlarını ve belirtilen birçok faktörü dikkate alarak karar verir.
Kabul edilen makaleler ve yayın süreci:
• Kabul edilen yazılar basım sürecine girer. Yazının baskı öncesi provası yazışmadan sorumlu yazara gönderilir ve iki gün içerisinde kontrol edilerek dergiye geri gönderilmesi istenir. Kabul edilmiş yazılar Yayın Kurulu'nun onayı ile yayınlanmak üzere sıraya alınır ve en kısa zaman içerisinde çevrimiçi olarak yayınlanır.

02 Temmuz 2024