T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi


Temel İş, Yetki ve Sorumluluklar
İş yeri Hekimi

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamaktan,
 • İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunmak, bu hususlarla ilgili işverene rapor vermekten,
 • İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak/yaptırmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmaktan,
 • Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlanmasını ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlamaktan,
 • Yangın ve patlamaların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin alınması, yangından korunma teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın ekiplerinin oluşturulması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetilmesini ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlamaktan,
 • İSGK toplantılarına katılmak, Kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmaktan,
 • İSB ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet  planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamaktan,
 • İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamaktan,
 • İşyerinde yapılan inceleme ve araştırmalar için yöntemler geliştirmek, bu yöntemlerle ilgili çalışanları bilgilendirmek, her incelemeden sonra inceleme formlarını doldurmak ve gereği için işverene bildirerek sonuçlarını takip etmek, formların değerlendirme ve izlenmesi amacıyla muhafazasını sağlamaktan,
 • İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde; kurulacak sistem veya alınacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirlemek ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için işverene rapor vermekten,
 • Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçimi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakkında işverene rapor vermekten,
 • İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla verilecek eğitimin kimlere verileceği, kapsamı, kimlerin vereceği, süresi ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması konusunda işverene önerilerde bulunmaktan,
 • İşyerinde çalışanların yaşamı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde derhal üst yönetimi bilgilendirerek işin geçici olarak durdurulmasını sağlamaktan,
 • Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde İSG konusunda inceleme, araştırma ve çalışanlarla görüşme yapmaktan,
 • Gerektiğinde İSG ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapmaktan,
 • Bu görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak, güçleştirmemek, verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmaktan,
 • İşverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmaktan,
 • Çalışanların işe girişlerinde verilen oryantasyon eğitimleri esnasında çalışacakları birime ait önceden belirlenmiş riskler ve alınacak önlemler konusunda bilgilendirilmesini sağlamaktan,

       İSG ile ilgili eğitim sürecini yönetmekten sorumludur.

Kaza, Olay ve Hasarsız Olayların Raporlanması, Bildirilmesi

Kaza ve olaylara maruz kalındığı hallerde “Kaza / Olay Bildirim Formu” ilgili çalışan(lar) tarafından tam olarak doldurularak konu İş Güvenliği Uzmanı ve/veya İşyeri hekimine bildirilir. İş sağlığı ve güvenliği birimi tarafından form hazırlanarak ; Hastane Yönetimi tarafından Sosyal güvenlik Kurumuna  bildirilecektir. Çalışanın bir sağlık şikayetiyle İşyeri Hekimliğine gelmesiyle ortaya çıkan ramak kalma durumlarında İşyeri Hekimi kayıtlarında durum belirtilir ve konu “Ramak Kala Olay Bildirim Formu” ile kayıt altına alınır. Ramak kalmanın yaşandığı yerde ilgili tedbirlerin derhal alınması sağlanır, gerektiğinde bu yerde tedbirler alınana kadar işler durdurulabilir. Ayrıca bir tehlikenin öngörülmesi halinde “Tehlik-Risk Bildirimi”  formu kayıt altına alınır.İş Sağlığı Güvenliği Kuruluna bildirilir. Sağlık Tesisinin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri tarafından tüm hastane bölümleri ile koordineli olarak hazırlanıp; Hastane Yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

Kaza / Olay Bildirim Formunu alan İşyeri Hekimi ve/veya İş Güvenliği Uzmanı derhal olay yerine giderek durum değerlendirmesi yaparak, acil önlem alınması gereken bir husus gördüğünde İSG Kurulunun olağanüstü toplanması için İSG Kurul Başkanı’na talepte bulunur ve İSG Kurulu mevzuata uygun kaza oluşması halinde resmi İş Kazası Formunu düzenler.

Tespit sonrasında acilen bir önlem alınmasını gerektirecek bir husus olmaması halinde ilk İSG Kurulunda görüşülmek üzere kayıtlar İş Güvenliği Uzmanı tarafından saklanır.

İşyerinde meydana gelebilecek bir Kaza / Sağlık Olayı sonrasında “Kaza – Sağlık Olayları Acil Durum Planı”na göre hareket edilir.

İşyerinde yaşanan bir kaza veya ciddi sağlık olayı sonrasında İSG Kurulu tarafından “Kaza-Olay Araştırma Raporu” hazırlanır.

Kaza-Olay Araştırma Raporunun düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

 1. Kaza-Olay yeri fotoğrafları yer temizlenmeden alınır.
 2. Tanıkların ve kazazede(ler)in kaza-olayı tarifi istenir.

Kaza-Olay Araştırma Raporunun oluşturulmasının sonrasında kazaya ilişkin “Kaza Dosyası” oluşturulur. Kaza dosyası ÇSGB Müfettişlerinin talepleri doğrultusunda kendilerine gösterilir.

Kaza Dosyasında;

 • İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesi,
 • İşe giriş sağlık raporu,
 • İş Sözleşmesi
 • Eğitim sertifikaları,
 • Kişisel koruyucu zimmet formu,
 • İlgili birime ait Risk analiz formu,
 • Kişiye veya amirine yapılan uyarı yazıları (kaza ile ilgili)
 • Kaza ile ilgili İSG Kurul kayıtları,
 • Kazazedeye tebliğ edilmiş olan Görev Tanımları,
 • Kazazedeye tebliğ edilmiş olan talimatlar,
 • Ustalık ve/veya yeterlik belgeleri,
 • Kaza-Olay Bildirim Formu,
 • İş Kazası Formu bulundurulur.

6.4 İşaretlemeler

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışma yöntemleri, iş organizasyonu ve toplu korunma önlemleriyle işyerindeki risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, güvenlik ve sağlık işaretleri bulundurulur. İşaretlemeler “Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği” uyarınca hazırlanmıştır. Bu işaretlerin anlamları ve davranış biçimleri birim sorumluları tarafından risk analizlerine uygun olarak belirlenir ve birimlerde bulunması sağlanır. İSGB birimi tarafından kayıt altına alınarak saklanır

Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır.

Renk

Anlamı veya Amacı

Talimat ve Bilgi

Kırmızı

Yasak işareti

Tehlikeli hareket veya davranış

Tehlike alarmı

Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et

Yangınla mücadele ekipmanı

Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu

Sarı

Uyarı işareti

Dikkatli ol, önlem al, kontrol et

Mavi (1)

Zorunluluk işareti

Özel bir davranış ya da eylem

Kişisel koruyucu donanım kullan

Yeşil

Acil kaçış, ilkyardım işareti

Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler

Tehlike yok

Normale dön

(1) Mavi:

 

(2) Flüoresan turuncu:

Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.

Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir.

Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir.

6.5 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Yönelik Genel Kurallar

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışan tüm personelin çalışma süresince uyması gereken İSG ile ilgili genel kurallar aşağıda belirtilmiştir. Tüm çalışanların bu genel kurallar çerçevesinde çalışması ve olası güvensiz ve sağlıksız koşulların derhal ilgili birim amirine bildirilmesi gerekmektedir. İSG konularına ilişkin genel ve işe özel uygulamalara yönelik eğitimler ilgili birimler ve İSGK’nın işbirliği ile Eğitim  Birimi’nce düzenlenir.

İşyeri kapalı ve açık alanlarında:

 • İSG konusunda alınan her türlü önlemlere uyulacaktır,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan İSG eğitimlerine katılım sağlanacak, bu konuda verilen ve duyurulan talimat ve prosedürlere uyulacaktır.
 • İşyerinde duyurulmuş olan Güvenlik ve Sağlık işaretlerine uygun olarak çalışılacaktır.
 • Her birim kendi sorumluluk alanındaki işaretlemeleri takip edecek ve eksikleri hemen giderecektir.
 • Kendi ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkat gösterilecek ve görevler, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.
 • İşyerinden mesai saatleri içerisinde işverenin/yöneticinin bilgisi ve izni olmadan ayrılmayacaktır.
 • Makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı doğru şekilde kullanılacaktır.
 • Zimmetlenen ve eğitimi verilen kişisel koruyucu donanımlar doğru kullanılacak ve kullanımdan sonra muhafaza edildiği yere geri konulacaktır.
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımları, duyuru, talimat ve uyarı levhaları kurallara uygun olarak kullanılacak, bunlar keyfi olarak çıkarılmayacak ve değiştirilmeyecektir.
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine varıldığı anda, herhangi bir durumla karşılaşıldığında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik görüldüğünde, birim yöneticisine, güvenlik birimine, iş güvenliği uzmanına veya sağlık birimine derhal haber verilecektir.
 • Çalışma alanını tehlikeye düşürecek tutum ve davranışta kesinlikle bulunulmayacaktır, ayrıca yapılan işler işin tekniğine uygun olacak ve güvenlik en üst düzeyde tutulacaktır.
 • İşveren tarafından güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması ve yapılan işlerde sağlık ve güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, işveren veya sağlık ve güvenlik çalışan temsilcisi ile mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapılacaktır,
 • İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelinmeyecek ve işbaşında  alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanılmayacaktır.
 • İşyerinde ziyaretçilerin İSG konusunda bilgilendirilmeden, izinsiz veya refakatsiz olarak bulunmaları engellenecektir.
 • Sigara içilmesi yasaklanmış bölgelerde sigara içilmeyecektir.
 • İşyerinde girilmesi yasaklanmış bölgelere (orta gerilim alanları, klima santralleri, elektrik pano odaları, kompresör odası, jeneratör odası vb.) yetkisiz girilmeyecektir.
 • Elektrik ile ilgili her türlü arıza Teknik Hizmetler Birimine bildirilecek, arızaya kesinlikle müdahale edilmeyecek, arıza giderilinceye kadar çalışma yapılmayacaktır.
 • Elektrikli cihazlar, uzatma kabloları ve seyyar lambalar toprak hatsız kullanılmayacaktır.
 • Elektrik panolarının önüne konulan yalıtkan paspaslar hiçbir şekilde kaldırılmayacaktır.
 • Kullanılan seyyar lamba, seyyar uzatma kablosu vb. elektrikle çalışan cihazların kablo, fiş, anahtar ve benzeri parçalarında bozulma, yıpranma ve aşınma görüldüğünde kesinlikle kullanılmayacaktır.
 • Seyyar elektrik kabloları su, kimyasal madde vb. içinden geçirilmeyecektir.
 • Seyyar kabloların serilmesi ve toplanması işlemleri kabloda enerji varken kesinlikle yapılmayacaktır.
 • Bakım, onarım vb. işler hemen Teknik servise bildirilecek, kesinlikle müdahale edilmeyecektir.
 • Makine ve teçhizatlarda, işletme, temizlik ve bakım, onarım çalışmalarında ilgili veya dolaylı sistemlerin elektrik enerjisi kestirilerek, enerjinin kesildiği ve cihazların durdurulduğu işaretlenmeden çalışma yapılmayacaktır.
 • Çalışan makine ve cihazlar durdurulmadan kesinlikle temizlik, bakım, onarım vb. işler yapılmayacaktır. 
 • Makine, ekipman ve cihazlar durdurulmadan müdahale edilmeyecektir,   
 • Çalışma alanları daima temiz, tertipli ve düzenli tutulacaktır.
 • Bakım onarım sırasında ilgili bölge, geçişlere kapatılması için güvenlik şeridi ile çevrilecektir.
 • İşyeri duyuru panoları ve İntranet ortamında İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yapılan her türlü duyuru okunup, duyurulara uyulacaktır.
 • Birimlere duyurulmuş olan acil durum ekipleri ve telefonları öğrenilecek, olası acil durumlarda acil durum planlarına uygun olarak hareket edilecektir.
 • Acil çıkış kapılarının önü, arkası ve güzergâhları kapatılmayacak ve malzeme bırakılmayacaktır.
 • Yangın söndürme tüp ve hortumları ile elektrik panolarının önüne malzeme bırakılmayacaktır.
 • Görev tanımlarında belirtilen ve Yöneticileri tarafından verilen görevler haricinde hiçbir işle izin almadan ilgilenilmeyecektir,
 • Sağlık ile ilgili tüm sorunlar işe başlamadan önce yöneticilere veya işyeri hekimine bildirilecektir.
 • İşyerinde duyurulmuş olan güvenlik levhalarına göre gerekli olan kişisel koruyucu malzeme kullanılacaktır.
 • İş güvenliği malzemelerinde yıpranma, bozulma vb. durumlar olması durumunda yenilenmesi veya temin edilmesi için ilgili yöneticiler bilgilendirilecektir.
 • Düşme tehlikesi olan ve korkuluğu olmayan veya yetersiz olan yerlerde çalışılmayacaktır.
 • Kimyasallarla çalışırken gerekli koruyucular kullanılacaktır.
 • İşletme içi trafik kurallarına uyulacaktır.
 • Ağır malzemelerin taşınması veya kaldırılması esnasında gerekli teçhizatlar kullanılacaktır.
 • Bozuk ve ıslak zemin için gerekli uyarı levhası konulacaktır.
 • İşyerinde çalışırken tehlike yaratacak şekilde şakalaşma yapılmayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin başlıca Yasal Mevzuat, dosya bağlantıları halinde aşağıda verilmiştir. Yöneticilerin ve personelin yönettikleri/yaptıkları işlerde mevzuat kurallarını yerine getirmeleri gereklidir. Bu mevzuatın gerekleri hastanede düzenlenecek hizmet içi eğitimlerle personele verilir.

6.6 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kişisel koruyucu donanımlar kullanılır. Bu konuda “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” uyarınca çalışmalar yapılır. KKD alımlarında yönetmelik hükümleri uygulanır.

6.7 Risk Analizi ve Risk Azaltma Planları

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde tanımlanmasını, böylelikle iş kazaları ve meslek hastalıklarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamak için, işyerinde hazırlanmış olan “Tehlike ve Risk Değerlendirme Prosedürü”ne göre hareket edilir.

Tehlike ve Risk Değerlendirme Formu” her birime özel olarak birim yetkililerinin desteği ile hazırlanır. Riskler ile ilgili birim tarafından risk azaltma planı hazırlanarak bertaraf edilir. İSG Kurulu, risk azaltma planlarındaki ilerlemeyi ve riskin kapatılmasını ayda bir birimlerle koordine eder ve izler.

6.8Acil Durumlarda Yapılacak İşler

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kaza, Ciddi Sağlık Olayları, Deprem, Sabotaj, Yangın ve Makine-Ekipman Hasarlarında yapılması gereken genel kurallar “Acil Durumlar Prosedürü”, yapılması gereken hareket tarzları “Acil Durum Planları”nda belirtilmiştir.

6.9.Çalışma Talimatları

Çalışma talimatları işyerimizde genel ve işe özgü olarak hazırlanmakta yazılı ve sözel bir şekilde duyurulmaktadır.

Yayınlanan tüm talimatların çalışanlara tebliğ edilmesi ve çalışma talimatlarının içeriğinde kesinlikle çalışma esnasında alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirleri ve kullanılması gereken kişisel koruyucuların bulunması sağlanır.

6.10 Eğitimler

 • Eğitim programlarının planlanması ve takibi işlemlerinden sorumlu olan İSG Birimi, işin yapıldığı birimle ortaklaşa bir sorumlulukla çalışanın işiyle ilgili özel eğitimler ve İSG eğitimlerinin verilmesini sağlar. Eğitimlerin verilmesi Eğitim Prosedürüne göre gerçekleştirilir.
 • İşyerinde çalışan her bir çalışanın görevini en iyi bir biçimde yerine getirebilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır.
 • İşyerinde, çalışanlara verilecek olan İSG ile ilgili eğitimler“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ”kapsamında, İSGK tarafından planlanarak, Yıllık Eğitim Planı’na dâhil edilir.

Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

Çalışanlara doğrudan veya dolaylı olarak İSG bilgileri veren eğitimler aşağıda verilmiştir: 

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma
 • Uyarı işaretleri
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
 • Temizlik ve düzen
 • Yangın olayı ve yangından korunma
 • Termal konfor şartları
 • Ergonomi
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İlkyardım, kurtarma
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyelerini Eğitimi

6.11. İLETİŞİM

İSG Faaliyetlerinin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde farkındalığı artırmak, bunları yaygınlaştırmak ve uygulamak üzere aşağıdaki iletişim yöntemleri kullanılır.

 • Eğitim, Seminer ve Konferanslar
 • Çalışanların Aylık Çalışan Güvenliği Toplantısı (Çalışanların amirleriyle yapacağı gayri resmi toplantılar)
 • İş Alanında İş Günü Başlamadan
 • İş Alanında İş Projesi Başlamadan
 • İş Başı İş Güvenliği Eğitimi
 • Uyarı İşaretlerinin Asılması ve Takibi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Duyurular
 • İş Prosedürleri
 • Bakım Formları
 • İSG İç Yönetmeliği
 • Çalışan şikayet ve öneri formları 
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
 • Alet/Araç Kullanım El kitapları
 • Alet/Araç Bakım El kitapları
 •  Sağlık ve Güvenlik Posterleri
Paylaş