T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Güvenlik Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019

Güvenlik


Temel İş Yetki Ve Sorumluluklar
 1. Güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresi ile İdare arasındaki irtibatı sağlayan ve güvenlik hizmetinin en iyi şekilde yürütülmesini koordine eden birimdir. İdareci(Güvenlik Şefi) pozisyonundaki personel en az lise ve dengi okul mezunu olmalıdır.Yüklenici adına, tüm Güvenlik ve Koruma Hizmetlerinin sorumlusudur.Uhdesindeki güvenlik personeline nezaret eder ve onları yönetir.
 2. İdare ile koordinasyonu sağlar, güvenliği arttıracak önlemleri planlar ve uygular.
 3. Güvenlik personelinin talimat ve kurallara uymalarını sağlar, vardiyaları düzenler, takip ve kontrol eder. Mesai saatlerine ait haftalık nöbet çizelgelerini hazırlayarak haftanın son günü Kontrol Teşkilatına teslim eder. Bir sonraki ayın nöbet çizelgelerini öncesindeki ayın 25’ine kadar Kontrol Teşkilatına teslim etmekle ve yapılacak nöbet değişikliklerini Kontrol Teşkilatına haber vermekle yükümlüdür.
 4. Güvenlik personelinin kılık, kıyafet,
 5. Saç, sakal tıraşlarını, personelin mesaiye riayetlerini kontrol eder.
 6. Nöbet yeri defteri, ziyaretçi kayıt defteri ile tutulması gereken evrak ve kayıtları kontrol eder, denetime hazır hale getirir ve muhafaza edilmesini sağlar.
 7. Sık sık bölgeyi dolaşarak, güvenlik personeline görevleri konusunda yardımcı olur.
 8. Güvenlik görevlilerine ait her türlü bilgiye sahip olur.
 9. Görev yerine ilişkin alınması gereken güvenlik tedbirlerine yönelik faaliyetleri güncel olarak takip eder ve Kontrol Teşkilatına bildirir.
 10. İdare ile sürekli irtibat halinde bulunur ve İdarenin isteklerini görevlilere iletir ve uygulanmasını sağlar.
 11. Her gün sabah ve akşam İdareye rapor verir. Alınması gereken tedbirleri bildirir.
 12. Güvenlik personelini sürekli olarak izler, görev kabiliyet ve kapasitesini değerlendirir, noksanları giderir, her tür teçhizatın etkili ve pratik olarak kullanılması için ihtiyaç duyulan eğitimleri planlar ve icra eder.
 13. Görev süresince görev dışı işlerle uğraşamaz ve iş takibinde bulunamaz.
 14. Hastanede meydana gelen vukuatlara ait tutanakları tutar ve bu konularla ilgili bilgileri anında İdareye bildirir.
 15. Stresli ve sorumluluk isteyen bir görev olduğundan burada görev yapacak personel ruhen ve bedenen üstün, çabuk karar verebilecek kıvrak zekaya sahip, duygularını kontrol edebilen kişiler olmalıdır.
 16. Etkin iletişim sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Özellikle olay anlarında sakin, düşündüğünü tam ve anlaşılır bir şekilde sahip olduğu tüm iletişim araçlarını kullanarak ifade edebilmelidir.
 17. Kurum ve Hastaneyi belirgin ayrıntıları ile çok iyi tanımalı ve kroki bilgisi çok iyi seviyede olmalıdır.
 18. Görevinin gerektirdiği formları kullanabilmelidir.
 19. Hastanenin hassas bölgelerini ve fiziki emniyeti için kullanılan tüm imkânları bilmeli, ortaya çıkacak aksaklıkları gerekli yerlere bildirmelidir.
 20. Hastanenin koruma planlarını çok iyi bilmelidir.
 21. Yapılan her türlü ihbar, şikâyet ve önerileri iletişim araçları (telsiz, telefon) ile veya şahsen alır ve değerlendirir.
 22. Tüm personelin görev yaparken emniyetini sağlamak maksadıyla gerekli önlemleri alır.
 23. Kendisini ilgilendiren her türlü direktif, yönerge ve talimatı bilir.
 24. Güvenlik açısından Hastane Kamera görüntülerini ve tüm turnike giriş çıkışlarını takip eder.
 25. Personelinin hizmet içi eğitimini planlamak
 26. Personelinin yıllık izin planlamasını yapmak,,
 27. Hastane çalışma programının Kontrol teşkilatına ait bölümünü hazırlamak,
 28. Hastanenin genel hizmet politikasına, birimin çalışma plan ve programına göre yönetmek,
 29. Hastaneye bağlı tüm özel güvenlik personelinin disiplin ve işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlamak, aralarında görev dağılımı yapmak, çalışmalarını izleyip denetlemek, her ay hizmet ifa belgesini kontrol teşkilatına sunmak
 30. Hastaneye iletilen konuların incelenip sonuca bağlanmasını ve gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 31. Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunların ortadan kaldıracak tekliflerde bulunmak,
 32. Kamera İzlemlerini yapacaktır.(İdarece görevlendirilecek memur nezaretinde)
 33. Hizmet Kalite standartları gereği.Çalışan güvenliği komite toplantısına katılır.
 34. Sorumluluğuna verilen görev alanını; Sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı koyacak koruyucu ve caydırıcı tedbirleri almak,
 35. Emir ve sorumluluğuna verilen personeli verilen göreve sevk ve idare etmek,
 36. Verilen görevin en iyi şekilde yapılması için personeline nezaret etmek ve onları yönlendirmek,
 37. Personelinin görev esnasında kılık, kıyafet ve teçhizatını kontrol etmek, disiplinli olmalarını sağlamak,
 38. Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal İdareye ve gerektiğinde Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirmek,
 39. Genel Kolluk Kuvvetleri gelinceye kadar sanıkların yakalanmasını ve gözaltına alınmasını sağlamak,
 40. Suç delillerini muhafaza etmek,
 41. Genel Kolluk Kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren onların emrinegirmek ve yardımcı olmak,
 42. Sivil Savunma biriminin görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,
 43. Personelinin görev mesai başlangıcında resmi üniformalarını giymelerini, bitiminde çıkarmalarını sağlamak.
 44. Sorumluluğuna verilen bölgenin güvenlik denetlemesini gece ve gündüz olmak üzere sık sık yapmak.Tüm güvenlik sistemlerinin çalışır ve bakımlı bulunmalarını sağlamak için devamlı kontrol etmek, arıza durumlarını derhal ilgililere bildirmek
Paylaş