T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Radyoloji Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019

Radyoloji


 • 1.0AMAÇ: Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji birimine başvuran hastaların hızlı, etkili ve güvenilir şekilde tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
 • 2.0KAPSAM: Radyoloji Birimi Çalışanları, Doktorlar, Hemşireler
 • 3.0KISALTMALAR:

  MR: Manyetik Rezonans.

  BT: Bilgisayarlı Tomografi,

  USG: Ultrason sistem Grafisi,

  CR: Bilgisayarlı röntgen filmi cihaz

  IVP: İntravenöz Pyelografi,

  KMD: Kemik Mineral Dansitometri,

  TGT: Tıbbi Görüntüleme Teknisyen/teknikeri 

 • 4.0.TANIMLAR:

  Radyoloji Birimi Radyasyon açısından Riskli alan olarak kabul edilmiştir

  1. . Denetimli Alanlar: Radyasyon görevlilerinin giriş ve çıkışlarının özel denetime, çalışmalarının radyasyon korunması bakımından özel kurallara bağlı olduğu ve görevi gereği radyasyon ile çalışan kişilerin ardışık beş yılın ortalama yıllık doz sınırlarının 3/10 ‘undan fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecek.
  2. Gözetimli Alanlar: Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırının 1/20 ‘sinin aşılması olasılığı olup, 3/10 ‘unun aşılması beklenmeyen, kişisel doz ölçümünü gerektirmeyen fakat çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren alanlardır.
 • 5.0SORUMLULAR: Radyoloji uzman doktorları, Radyoloji teknisyenleri/teknikerleri, Radyoloji bölüm Sekreteri, Temizlik Elemanı, Hemşire
 • FAALİYET AKIŞI:
 • 6.1.Radyoloji bölümünde hastanemiz servis ve polikliniklerinden HBYS üzerinden istenen tıbbi radyolojik görüntüleme işlemleri yapılmaktadır. Radyoloji Birimimiz BT, MR, KMD, Mamografi, Direk grafi, USG ve Doppler tetkiklerini yapabilmektedir. Bölümümüz ana bina B1 kat da bulunan ana ünitemiz, acilde bulunan bir direk grafi odası, ameliyathanede skopi cihazları, seyyar röntgen cihazları ve semt polikliniklerinde bulunan direk grafi cihazları ile hizmet vermektedir.
 • 6.2.Hastane servis ve polikliniklerinden HBYS üzerinden tıbbi radyolojik görüntülemesi istenen hasta ünitemize yönlendirilir. Olağandışı durumlar dışında Sistem üzerinde istemi bulunmayan hiçbir tetkik gerçekleştirilemez. İstemi yapılan hasta Radyoloji sekreterliğine gelir. Röntgen, USG, BT, KMD ve Mamografi, MR sekreterleri tetkik özelliğine göre günlük kabul yapıp ya da ileri tarih randevularını oluşturarak hangi zamanda ve hangi odada çekimleri yapılacağı bilgisini hastaya verir. Hastalara sadece hangi çekim odasında kaçıncı numarada olduğunu bilmesi için sekreter tarafından röntgen kayıt barkodu verilir. Acil röntgende hasta istemleri doğrudan teknisyen iş listesinde göründüğünden kayıt ve barkot gerekli değildir. Randevu oluşturan birimlerimizde ise randevu kâğıdı ile işlem yapılır. Görüntüleme işlemi gerçekleştikten sonra (USG ve doppler hariç ) çekime ait görüntüler hastane sistemine ve PACS sistemine birkaç dakika sonra doğrudan gitmektedir. Hastalar film sonucunu almadan muayene oldukları polikliniğe gider. Hasta kendisi istediği zaman film sonucu verilir. Doktoru tarafından raporlanması istenen filmler sistem üzerinde belirtilir ya da hastaya röntgen grafisinin raporlanmasına dair kaşeli ibareyi röntgen sekreteri kayıt altına alıp uzmana bildirir. Uzman tarafından raporlanır. KMD çekimini takiben çekim sonucu hastaya yazılı olarak verilir.
 1.       Hasta mahremiyetine yönelik olarak; hastalar işlem yaptıracakları odalara tek tek alınarak paravan veya soyunma kabinleri arkasında hazırlanıp; çekilecek film hakkında hasta ve yanında varsa yakını radyoloji teknisyeni tarafından bilgilendirilir. Birden fazla kabin olduğunda radyasyon korumalı kabinler olduğundan aynı anda her kabinde bir hasta hazırlık yapabilir. Hastalar tek tek çekime alınır. Doğurganlık yaşında olan her kadın hastaya hamilelik sorgulaması yapılır. Çekim esnasında kapılar kapalı tutulur. Bir hastanın işlemi bittikten sonra odadan çıkarılıp sıradaki hasta odaya alınır.
 2. 6.3Yatağında film talepleri görevli Röntgen Teknisyeni tarafından Portable Röntgen cihazı ile yapılır. Hastaya ait istem Yerinde Röntgen –CR panelinden yapılır. İstemi yapan servis cihazı serviste hazır bulundurur ve röntgen teknisyenine hazır olduğunu bildirir. Teknisyen çekimini yapar. Çekim esnasında gerekli tedbirler alınır.
 3.         Kontrastlı incelemeler (IVP vb. gibi ) çekim öncesi hazırlık gerektiğinden randevulu olarak yapılır. Randevular Röntgen sekreterliğince verilir. . Hastaya çekileceği film hakkında ve kontrast madde kullanımı hakkında bilgilendiren onam formu hastaya verilir. İlgili Doktor bu konularda bilgilendirme yapar ve hazırlık reçetesini yazar. Randevu veren radyoloji teknisyeni tarafından ilacı nasıl kullanacağı hakkında bilgilendirilir. Hasta randevu gününde hazırlanmış olarak gelir. Görevli Hemşire tarafından damar yolu açılan hastanın çekimi yapılır.  Görüntüler anlık olarak sisteme geçmektedir.
 4. 6.5Ultrasonografi incelemesi HBYS üzerinden istenen hastalar USG kayıt ünitesine başvurur. Burada kendilerine aciliyet-klinik önem derecelerine göre ya gün içinde çekilir ya da randevu verilir. Hastaya yapılacak USG ile ilgili bilgilendirme (açlık- tokluk, idrara sıkışıklık vb.) randevu veren sekreter tarafından yapılarak randevusu verilir. Hastalar randevu günlerinde klinik içindeki USG sekreterliği biriminde işlemlerini yaptırdıktan sonra incelemeye alınırlar. Acil hastalar klinik doktorları ile konuşulup bilgi alındıktan sonra o gün incelemeye kabul edilirler. Ultrasonografi raporları incelemenin hemen ardından HBYS ‘ye girilir ve istendiğinde hastalara verilir.
 5. 6.6Tomografi hastaları istek belgeleri ile birlikte kayıt ünitesine başvurur. Randevularını ve hazırlık reçetelerini aldıktan sonra BT sekreteri tarafından yapılacak işlem hakkında bilgilendirme yapılır Randevu tarihlerinde çekime alınırlar.  Çekimleri biten hastaların filmleri CD ye basılıp varsa eski dosyalarıyla da eşleştirilerek BT rapor odasına iletilir. Burada raporları yazılır. Raporlama işlemi çekimi takip eden 3 iş gününün sonuna kadar gerçekleştirilir.  Acil kabul edilip çekilen hastaların filmleri hemen raporlanıp verilir.
 6. 6.7MR incelemesi için hastalar istek belgeleri ile birlikte MR kayıt ünitesine başvurur. Randevularını ve hazırlık reçetelerini aldıktan sonra randevu tarihlerinde ve saatlerinde çekime alınırlar. Çekimleri Tamamlandıktan sonra 3 iş günü içerisinde sonuç raporları hastaya verilir. Acil kabul edilip çekilen hastaların filmleri hemen raporlanıp verilir.
 7. 6.8Mamografi incelemesi için poliklinik/klinikten istem kâğıdı ile başvuran hastaya menstürel siklus vb. gibi faktörler göz önünde bulundurularak randevu verilir.  Normalde aynı gün içinde tetkik yapılır. Randevusuna gelen hasta buradaki bilgi işlemde kaydını yaptırır ve görevli teknisyen tarafından çekime alınır. Momoğrafi sonucunu raporlandıktan 2 gün içerisinde hastaya verilir.
 8. 6.9Kemik mineral dansitometrisi için poliklinik/klinikten istem kâğıdı ile başvuran hastaya aynı gün içinde tetkik yapılır. Bölümdeki sekreterlikten kaydını alan hastaya sonucu çekimin ardından hemen verilir. Bölümümüzde direkt grafiler hastanemiz kadrolu röntgen teknisyenleri, bilgisayarlı Tomografi MR, KMD ve mamografi çekimleri ise hizmet alımı yolu ile yüklenici firmanın röntgen teknisyenleri tarafından yapılır.
 9. Bölümde Röntgen Teknisyenlerine hasta yoğunluğunun arttığı saatler göz önüne alınarak 08:00-15:00 / 09:00-16:00 ve 10:00-17:00 saatleri arasında vardiyalar uygulanmaktadır.
 10. Acil röntgen ve Tomografi ve MR çekimleri 7 gün 24 saat bölüm içerisindeki cihazlar ile yapılmakta ve buna göre röntgen teknisyenleri nöbet usulü çalışmaktadır. Yalnızca gün içinde uygun saatlerde cihaz dinlendirilmek amacıyla bir süreliğine kapatılır.
 11. Bölümde çalışan röntgen teknisyenlerinin çalışma ve nöbet listeleri Sorumlu Röntgen Teknisyeni tarafından hazırlanarak,  hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatılır.
 12. Bölümde kullanılan sarf malzemeleri sorumlu teknisyen tarafından temin edilir.
 13. Bölümümüzde çalışan röntgen teknisyenlerinin şua izinlerini yıl içinde uygun oldukça bir plan dahilinde kullanırlar. Senelik izinler iş aksamasına sebep olmayacak şekilde kullandırılır.
 14. Kasetler ayda bir kez özel solüsyonlarıyla röntgen teknisyenleri tarafından temizlenir. Enfekte hastalarda ameliyathane de ise koruyucu yeşil örtü, diğer birimlerde poşet kaplanarak çekim yapılır ve örtü çekim sonrası tıbbi atığa atılr. Her hasta kullanımından sonra hızlı yüzey dezenfektanı ile silinir. Haftalık olarak 1 litreye suya/10 ml çamaşır suyu ile silinerek DOH. FR. 51 Radyoloji Temizlik Takip Formuna kaydedilir.
 15. Radyoloji birimi 24.03.2009/23999 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği prensipleri doğrultusunda hizmet vermektedir.
 16. Birimde çalışanların ve hastaların güvenliği Radyasyon güvenliği talimatına göre sağlanır.
 17. Hastanemizde çalışanların, hastaların ve çevrenin radyasyondan korunma ve güvenliğinin sağlanması Çalışan ve Hasta Güvenliği Komiteleri tarafından yürütülür.
 18. Sağlık tarama programları iş yeri hekimliği ( İş sağlığı ve Güvenliği Birimi)  tarafından hazırlanıp uygulanmaktadır. Çalışanlara periyodik muayene dönemlerinde SMS ile bilgi verilmektedir. Radyasyon alanlarında çalışan personellerin dozimetre takiplerinin organizasyonu ve takibi Radyoloji Birimi sorumlusu tarafından yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
 19. Bölümümüzde çalışanların dozimetre takipleri Atom Enerjisi Kurumunun belirlediği periyotlarla yapılmaktadır. Her radyasyon görevlisinin şahsına ait bir dozimetresi vardır.  Dozimetre sonuçları Radyoloji Birim sorumlusu tarafından kayıt altına alınmaktadır, her çalışan sonuçlarını görebilmektedir.
 20. Çalışanların muayene tetkikleri iş yeri hekimliği tarafından yapılmakta ve dosyalanmaktadır.
 21. Radyasyon koruyucuların etkinliği yılda iki kere kontrol edilmekte ve raporlanmaktadır.
 22. Kişisel koruyucu ekipmanlar radyasyon yayan cihaz odalarında istenildiğinde ulaşılacak şekilde bulundurulmaktadır.
 23. Bölümümüzde uygulanan tüm riskli girişimsel işlemler öncesinde hastaya bilgi verilerek rızası yazılı olarak alınmaktadır.
 24. RANDEVU VERME SÜRELERİ

Hedeflenen randevu süreleri şu şekildedir.


MR :                  10 Gün

CT:                    10 Gün

KMD :               3 Gün

MG:                  3 Gün

İVP :                  3 Gün 

US:                    3 Gün


6.27 SONUÇ VERME SÜRELERİ


MR :                  3 İş günü

CT:                   3 İş günü

KMD :               Aynı Gün

MG:                  2 İş günü

İVP :                  Aynı Gün 

US:                    Aynı Gün


6.29 Radyoloji ünitesine çekim için başvuran hastalar randevu süreleri ile ilgili bilgilendirilip, hastalar ve cihazlar için en uygun zaman belirlenip randevuları verilmektedir. Birimimizde özel hazırlık gerektiren tetkikler, MR, İVP ve USG haricindeki yapılan tüm tetkikler hastanın müracaat ettiği aynı gün içerisinde çekilebilmektedir. Birimimizde çekilen bütün hastalara sonuçlarının ne zaman çıkacağı gün ve saati belirtilip bilgilendirilir.

6.30 Hastane Dışında Yapılan Görüntüleme Hizmetleri:
Görüntüleme hizmetlerine yönelik tüm Radyolojik Tetkikler hastanemiz bünyesinde yapılmaktadır. Dış Görüntüleme Merkezlerine yönlendirme gerekmediği ve uygun protokollerle sağlanmadığı sürece yapılmamaktadır.
     İLGİLİ DOKÜMANLAR:

 • 6.3.Radyasyon Güvenliği Talimatı  (RG. TL. 01)
 • 6.4.Kurum İçi Atık Yönetim Planı  (AY. PL. 01)
 • 6.5.Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu (GR. FR. 01)

7.4 .Kurum İçi Atık Yönetimi Prosedürü (AY. PR. 01)

7.5 .Rıza Belgeleri

7.6.24.03.2009/23999 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Paylaş